Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 66/2019 privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
HCL Nr. 12/23-02-2021 aprobarea revocării unor taxe speciale stabilite prin Anexa nr. 1, Cap. Taxe speciale, Art. 484, alin.3) din Hotărârea nr. 57/26.11.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind impozitele și taxelor locale pentru anul 2021;
hclanexe
Hot revocare taxă spec adev APIA din HCL imp- şi taxe 2021 feb- 2021.doc   -
 


 Nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite in sume fixe

pentru anul 2020 conform Lg. 227/2015 – lege privind Codul Fiscal

 

I.IMPOZIT CLADIRI

 

 1. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform articolelor din Legea nr. 227/2015

 

Art. 457. Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale (construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii ), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, conform art.457 din Codul fiscal, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

 

Cota aprobata -0,14%

 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor

 

 

 

 

Tipul clădirii

 

 1. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

 

 

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

         

Cu instalaţii de apă,

 

Fără instalaţii de

canalizare, electrice

 

apă, canalizare,

şi încălzire (condiţii

 

electrice sau

cumulative)

 

încălzire

   

                              2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        1060

 

                     636

                                         

 

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală,

 

 

 

 

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale

 

 

 

 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

 

           318

 

                     212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi

 

 

 

 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale

 

 

 

 

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

 

          212    

               

                     185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Clădire - anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră

 

 

 

 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte

 

 

 

 

materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

 

          133

 

                      79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă

 

75% din suma care

 

75% din suma care

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,

 

s-ar aplica clădirii

 

s-ar aplica clădirii

utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri

 

 

 

 

prevăzute la lit. A - D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă

 

50% din suma care

 

50% din suma care

încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,

 

s-ar aplica clădirii

 

s-ar aplica clădirii

utilizate în alte scopuri decât cel de locuin ţă, în oricare dintre

 

 

 

 

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

 

 

 

 

 

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este

 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii cu coeficientul de corecţie corespunzător:

 

RANG IV

 

 • pentru zona A – 1,10
 • pentru zona B – 1,05
 • pentru zona C – 1,00
 •  pentru zona D – 0,95

 

Conform prevederilor art.457, alin.(8), valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 

 1. cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

 1. cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

 1. cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

 

2.Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

      Art. 458. - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale ( orice cladire care nu este rezidentiala), aflate în proprietatea persoanelor fizice:

 Pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, prevazute de art.458, alin.1, cuprinse între

 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:

 -valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii           

5 ani anteriori anului de referinţă;

-valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

 Cota  aprobata 0,3% . 

  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

 

 

 1. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

     Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

 

 • În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457.

 

 • Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457;

 

 1. în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 458.

 

  4.Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

 

 Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota aprobata 0,14%.

 

 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clă Cota aprobata 1%.

 

 • Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clă

 

 • În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

 

 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 

 1. ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

 

 1. valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 

 1. valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

 

 1. valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul

 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

 

 1. în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 

 1. în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după

 

 • Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării • Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitiv ă de declanşare a procedurii falimentului.
 • În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
 • În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clă
 • Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
 • Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, pân ă la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
 • În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, pân ă la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
 • Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
 • Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clă

Bonificatia, prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2020 se acorda de pana la 10%  dupa cum urmeaza:

-in cazul impozitului pe cladire la 10%;

-in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%;

-In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%;

 

 Bonificatia, prevazuta la art. 462 alin.2, art. 467 alin. 2, art. 472 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane juridice care achita cu anticipatie pana la 31.03.2020  se acorda de pana la 10% propunere dupa cum urmeaza:

 

    -in cazul impozitului/taxei pe cladire la 10%

 

    -in cazul impozitului/taxei pe teren la 10%

 -In cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%

 

 1. IMPOZIT TEREN

 

  art. 465. - (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafa ţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:RANG IV comuna GRECI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi        

 

 

 

Zona în cadrul localităţii

 

 

 

 

 

 

- lei/ha -

 

comuna

 

 

Aprobare 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

8282 -

 

 

6878 -

 

6042 -

 

5236 -

 

711 - 1788

 

 

 

 

 

 

 

20706

 

 

17194

 

15106

 

13090

 

 

 

 

    1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

6878 -

 

 

5199 -

 

4215 -

 

3558 -

 

569 - 1422

 

 

 

 

 

 

 

17194

 

 

12998

 

10538

 

8894

 

 

 

 

      901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

5199 -

 

 

3558 -

 

2668 -

 

1690 -

 

427 - 1068

 

 

 

 

 

 

 

12998

 

 

8894

 

6670

 

4226

 

 

 

 

      688

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

3558 -

 

 

1690 -

 

1410 -

 

984 - 2439

 

278 - 696

 

 

 

 

 

 

 

8894

 

 

4226

 

3526

 

 

 

 

 

 

      477

 

 

 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construc ţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(5).

 

 • Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Zona

 

A

 

B

 

C

 

D

 

 

 

crt.

 

Categoria de folosinţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Teren arabil

 

29

 

22

 

20

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Păşune

 

22

 

20

 

16

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Fânea ţă

 

22

 

20

 

16

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Vie

 

48

 

37

 

29

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Livadă

 

55

 

48

 

37

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

 

29

 

22

 

20

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Teren cu ape

 

16

 

14

 

8

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Drumuri şi căi ferate

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Teren neproductiv

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 • Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangul localităţii

 

Coeficientul de corecţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

4,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              IV  GRECI

 

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

1,00

 

 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

Categoria de folosinţă

Aprobat 2020

Impozit

 

 

 

crt.

 

 

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Teren cu construcţii

   27

22

- 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Teren arabil

   52

42

- 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Păşune

   23

20

- 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Fânea ţă

   23

20

- 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Vie pe rod, alta decât cea prev ăzută la nr. crt. 5.1

   52

48

- 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Vie pân ă la intrarea pe rod

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Livadă pe rod, alta decât cea prev ăzută la nr. crt. 6.1

   52

48

- 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

Livadă pân ă la intrarea pe rod

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

   13

8 - 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

Pădure în vârst ă de pân ă la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenaj ări piscicole

    2

1

- 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

Teren cu amenajări piscicole

   29

26

- 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Drumuri şi căi ferate

    x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Teren neproductiv

    x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

          

   CONFORM ART 489 AL.4 din LEGEA227/2015-CONSILIUL LOCAL POATE MAJORA IMPOZITULPE CLADIRI SI IMPOZITUL PE TEREN CU PANA LA 500% pentru terenurilr si cladirile neingrijite  ,situate in intravilan  --PROPUNERE   MAJORARE CU 50%. Identificarea proprietăților se va face în teren de către o comisie formată din reprezentanții primăriei respective, inspector compartiment Protecția mediului, compartiment Urbanism și Taxe și Impozite.

       

 

   III.IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORTArt. 470. - (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

 

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

Lei/200 cm3

 

p

 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Aprobare

sau fracţiune

 

 

 

crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

din aceasta

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

 

  existent 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de pân ă

    10

10

 

 

 

 

 

la 1.600 cm3, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3

    10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

    21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

   77

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

   157

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

   313

299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Autobuze, autocare, microbuze

    31

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de pân ă la

    37

35

 

 

 

 

 

12 tone, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Tractoare înmatriculate

   21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vehicule înregistrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Vehicule cu capacitate cilindrică

 An.2020

lei/200 cm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3     

        4

2-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3   

       6

4-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

    106

50 - 150 lei/an

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Conform ORDIN 1501/2006  privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor ,se înregistrează de către consiliile locale numai mopedele, tractoarele care nu se supun înmatriculării, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi troleibuzele omologate, potrivit legii, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, care nu păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor, şi vehiculele cu tracţiune animală.
     Înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute mai sus se realizează de către consiliile locale pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective. Procedura de înregistrare şi radiere a vehiculelor de către consiliile locale se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
        Odată cu înregistrarea vehiculelor, autorităţile competente trebuie să elibereze un certificat de înregistrare, precum şi plăcuţele cu număr de înregistrare.

         Categoriile de vehicule supuse inregistrarii  de catre consiliile locale sunt  strict reglementate prin lege neputandu-se extinde aceasta procedura de catre autoritatile publice locale si asupra altor categorii de vehicule (autoturisme,motociclete,autoutilitare,tractoare rutiere,etc),deci se poate inregistra de catre consiliile locale  doar mopedele (veh cu doua sau trei roti ce nu depaseste cap.cil.de 50 cmc sau o putere maxima de cel putin 4 kw),tractoare nesupuse inmatricularii (sunt vehicule cu motor pe roti sau senile,concepute pt a fi folosite  in exploatatii agricole sau forestiere ,care se deplaseaza ocazional pe drumul public cf art.6 pct.30 din OUG 195/2002;),masinile si utilajele autopropulsate  utilizate in lucrari de constructie,agricole sau forestiere (autovehicolele pe sasiul carora le sunt montate diverse utilaje  cum ar fi automacara,autogunoiera,troliu etc, nu se includ in aceste categorii si sunt supuse inmatricularii),tranvaiele si troleibuzele si vehicule cu tractiune animala .

 

 

 

 Documente minime necesare operatiunilor de inrregistrare sunt urmatoarele :

 -cerere

 -act de identitate

 -act de proprietate (pt.vehicolul in cauza)

 -dovada platii de inregistrare a contravalorii certificatului si a placutelor

 

  -omologare individuala,carte de identitate si certificat de autenticitate  cf.art.23 din ORDINUL MLPTL 2132/2005 ,PENTRU vehicule care nu se supun acestor proceduri   REGISTRUL AUTO ROMAN elibereaza un atestat tehnic  .Toate acestea se pot inregistra dupa obtinerea avizului CONSULTATIV AL directiei  REGIM DE PERMISE, CONDUCERE SI  INMATRICULARE  a vehiculelor din cadrul MINISTERULUI DE INTERNE          conform ORDINULUI MINISTERULUI DE INTERNE  1501/2006 .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(în lei/an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax(e) motor

 

Alte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oare) cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sisteme

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

 

sistem de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumatică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau

 

pentru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echivalentele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

două axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

 

0

 

151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

 

151

 

418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

 

418

 

588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

 

588

 

1330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 18 tone

 

588

 

1331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

 

151

 

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

 

263

 

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

 

540

 

701

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

 

701

 

1079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

1079

 

1678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

1079

 

1678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 26 tone

 

1079

 

1678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

4 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

701

670

710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

 

710

 

1109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

 

1109

 

1760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

1760

 

2611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

 

1760

 

2611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 32 tone

 

1760

 

2611

 

 

 

 

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
                                                                                                                                     Impozitul (în lei/an)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ax(e) motor

 

Alte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(oare) cu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sisteme

 

 

 

 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

 

sistem de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pneumatică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sau

 

pentru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

axele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

echivalentele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoscute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

2 + 1 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

 

0

 

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

 

68

5

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

 

156

 

364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

 

364

 

472

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

472

 

850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

 

850

 

1492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Masa de cel puţin 28 tone

 

850

 

1492

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

2+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

 

146

 

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

 

340

 

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

 

560

 

821

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

 

821

 

992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

 

992

 

1629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

 

1629

 

2260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

 

2260

 

3432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

2260

 

3432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

Masa de cel puţin 38 tone

 

2260

 

3432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

2+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

1799

 

2504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

2504

 

3403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 40 tone

 

2504

 

3403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

3+2 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

1590

 

2207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

2207

 

3052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

3052

 

4516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Masa de cel puţin 44 tone

 

3052

 

4516

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

 

3+3 axe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

 

904

 

1093

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

 

   1093  

 

1634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

 

1634

 

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

Masa de cel puţin 44 tone

 

1634

 

2600

 

  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa totală maximă autorizată

 

APROBAT  2020

 

 

 

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pân ă la 1 tonă, inclusiv

 

/10

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

 

69

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Peste 5 tone

 

/85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijlocul de transport pe apă

 

Impozit

 

 

 

 

 

- lei/an -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Bărci cu motor

 

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nave de sport şi agrement

 

Între 0 şi 1.119

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Scutere de apă

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Remorchere şi împingătoare:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

a) pân ă la 500 CP, inclusiv

 

592

 

 

 

 

 

 

 

 

b) peste 500 CP şi pân ă la 2000 CP, inclusiv

 

963

 

 

 

 

 

 

 

 

c) peste 2000 CP şi pân ă la 4000 CP, inclusiv

 

1481

 

 

 

 

 

 

 

 

d) peste 4000 CP

 

2370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

a) cu capacitatea de încărcare pân ă la 1500 de tone, inclusiv

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi pân ă la 3000 de

 

297

 

 

 

tone, inclusiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

 

519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A  

    AUTORIZAŢIILOR

 

 

 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

 

Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa în lei  AN 2020

 a) Până la 150 m2 inclusiv               5-6

6

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv         6-7

7

 c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv        7-9

9

 d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv        9-12

13

 e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv    12-14

15

  f) Peste 1.000 m2

15 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2    

 

    

   2.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

    3.Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

   4.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de pân ă la 15 lei, inclusiv   -12 lei

 

 5.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

 

    6.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele men ţionate la alin. 5   este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

 

     7.Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 1. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

 

 1. pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabil ă a clădirii stabilită conform 457;

 

 1. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

 

 1. pân ă în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

 

 1. pân ă în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

 

 • Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţ

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţ

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei.APROBARE 4 LEI/MP.

 

 • În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât s ă reflecte suprafaţa efectiv afectată.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea

 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 

 • Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţ

 

 • Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de pân ă la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie APROBARE 5 LEI/MP/ZI

 

 • Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de pân ă la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord APROBARE 10 LEI PENTRU FIECARE RACORD.

 

 • Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de pân ă la 9 lei, inclusiv APROBARE 7 LEI.

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

 

Art. 475. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de pân ă la 20 lei, inclusiv: aprobare  2020 -16 lei

 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de pân ă la 80

 

lei, inclusiv. APROBARE        -63 lei eliberare atestat de producator   

                                                  -21 lei viza anuala atestat producator    

                                                  -31 lei  eliberare carnet de comercializre

 

 • Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 

 1. până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de pân ă la 500 m2, inclusiv;

                      -523  lei eliberare  

                      -105 lei  vizare     

 1. b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

                      -4184 lei eliberare

                      -  523 lei vizare

 

 • Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

 

 • Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

 

 

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

 

Art. 477. - (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

 

 • Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

 

 • Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

 

 • Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

 

 • Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3% -asprobare   2%.

 

 • Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

 

(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, pân ă la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Art. 478. - (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă revine bugetului local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. • Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:

 

 1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de pân ă la 32 lei, inclusiv APROBARE -26 LEI mp sau fractiune de MP ;

 

 1. în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de pân ă la 23 lei, inclusiv APROBARE -21 LEI MP sau fractiune de mp;

 

 • Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.
 • Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, pân ă la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pân ă la primul termen de plată.

 

 • Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afiş

 

 

 

Impozitul pe spectacole

 

Art. 480. - (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obliga ţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.

 

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

 

Art. 481. - (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

 

 • Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

 

 1. pân ă la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; APROBARE 1%

 

 1. pân ă la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

        APROBARE   2%

 • Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamente lor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânz ării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

 

 • Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 

 1. a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 

 1. a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

 

 1. a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

 

 1. a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 

 1. a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

 

 1. a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

 

Taxe speciale

 

Art. 484. - (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi

juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.

 

 • Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

 

Aprobare pentru an  2020

Racordarea abonatilor  la sistemul  public de canalizare 40  LEI/ML

 -SAPATURA MECANIZATA  16 LEI/ml

 -Umplutura la santuri si compactare   -4 lei /ml

-teava PVC  110         - 11 lei ml

-Montat teava 110        -3  lei/ml  

-Cheltuieli indirecte    -  6 lei /ml

Racordarea abonatilor la sistemul public de alimentare cu  apa potabila    -  375 lei

   -       colier bransament                      -  10 lei

   -        robinet cesiune                         -   35 lei

   -        10 m teava PEHD ,DN 20       -    20 lei

  -         apometru DN1/2                      -   142 lei

  -        manopera+SAPATURA           -   110 lei

  -       cheltuirli indirecte                      -    58 lei (TAXA ACORD ALIM APA SI CANALIZARE)

 

 

Taxa gospodarire comunala

  Avand in vedere  faptul ca la nivelul autoritatii administrativ teritoriale se prevad sume pentru  cheltuieli privind asigurarea curateniei ,intretinerea spatiilor publice (piete,cimitir, parcuri,centrul localitatii) , dezapezire,  precum si iluminatul public  propunem   pentru anul 2020  taxa pentru gospodarire comunala   -20  lei pentru fiecare gospodarie pentru personae fizice

                                       -30 lei pentru fiecare persoana juridica sediul  si/sau punct de lucru de pe raza localitatii Greci

 

Taxa pentru colectare deseuri

Având în vedere licitația pentru serviciile publice privind colectarea deșeurilor organizată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajare Tulcea (ADIIDM Tulcea) pentru comunele partenere din județul Tulcea, taxa a fost stabilită la 5,4 lei/persoană/lună fara  TVA(6,42 lei cu TVA) s-a aprobat  3,5 lei taxă persoana fizica/lună iar diferența sa fie suportată din bugetul local .

*fiecare localitate își va stabili regulamentul de colectare a deșeurilor.

       Taxa aviz deschidere activitate pe raza localitatii  a pers.juridice   si PF – 50 LEI 

 Inchiriere sala camin cultural pentru activitati culturale  si adunari publice 100 lei/ora  .

       -Taxa pentru legalizare  5 lei /pagina

       -Taxa redactare si imprimare document 3 lei pag

       - copii xerox  A4 0.5 lei pagina

                             A3 1 leu pagina

       -transmitere Fax -5 lei pagina ,primire Fax 2 lei pagina

      

Taxa  privind eliberarea  extrasului din REGISTRUL ELECORAL  CUPRINZAND ALEGATORII DIN unitatea administrativ teritoriala GRECI 10 lei – pe suport magnetic  al clientului și 0,50 lei/pagina  printata

Taxe speciale pentru emiterea/vizarea acordului de functionare si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza localitatii GRECI  reglementate de OUG 99/2000, conform procedurii prevăzute :

 

     Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru agenţi economici  -     20 LEI/an

     Taxa pentru vizarea anuală a acordului de funcţionare                                   -    10 LEI/an

 

               - se aplică agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii altele decât codurile   CAEN 5610 – restaurante, CAEN 5630 – baruri, conform procedurii privind instituirea taxelor special pentru emiterea avizului/vizarea acordului de functionarea si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza  localitatii GRECI.

 

 

     Alte taxe locale

 

Art. 486. - (1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.

 

 

 

 • Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăşi 50% din această Taxa se face venit la bugetul local APROBARE -750  lei  pt anul 2020.

 

 • Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,

 

deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv

       APROBARE     3 lei A4;

                                  6 lei A3

 

TAXE PENTRU FOLOSIREA (OCUPAREA TEMPORARĂ) A LOCURILOR PUBLICE

 

           1

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice  si vizitarea muzeelor si caselor memoriale

 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2020   

                      5 lei/zi

2

Taxă vânzare în pieţe

 

 

2.1.

Din autoturisme si depozitare marfuri (nu mai mult de 6 mp)

 

10 lei/zi

2.2

Pt.vehicule cu tractiune animala

 

      10  lei/zi/vehicul

2.3

 

 

2.4

 

Pt.vanzare pe taraba amenajata

     Taxa pt,inchiriere vitrina spatiu comun

Taxa vanzari pe domeniul public in exterior hala agroalimentara (sau tot ce depaseste 6 mp)

 

 7 lei/zi

5 lei /zi

 

 

2 lei/mp

3

Taxa pt.depozitare marfuri in scopul comercializarii

 

10 lei/zi

 

4

Taxă comerţ stradal

 

                     20 lei/zi

5

Taxa inchiriere vitrina spatiu propriu

 

50 lei/buc/luna

6

Taxa inchiriere taraba,spalator,cantar spatiu propriu

 

50 LEI/BUC/LUNA

7

Taxe pt.folosirea domeniului public in scopul activitatilor de alimentatie publica si jocuri distractive si de agrement:

 

 

-5 lei/mp/zi pt.amplasare de standuri comerciale  sau terase de alimentatie publica

-2 lei /mp/zi pt.amplasare de parcuri mobile  de distractii si agrement

8

Taxa abonament lunar pt.vanzare pe taraba amenajata`

 

150 lei/luna

9

Taxa abonament utilizare vitrina

 

100 lei/luna

 

Referitor la pctul 4 (taxă comerț stradal ) menționăm faptul că persoanele care comercializează produse, vor prezenta acte de proveniență marfă, carte de identitate comerciant și sofer.

 

Alte taxe pentru inregistrarea vehicolelor care folosesc infrastructura publica locala pe raza localitatii

 

TAXA ANUALA PT.INREGISTRAREA DE CATRE CONSILIILE LOCALE A VEHICULELOR

 

 

 

 

 

 

 

1.Taxa pentru inregistrare mopede

50 lei

 

 

 

 

 

 

2.Taxe pentru inregistrare tractoare  si alte utilije asemnatoare

100 lei

 

 

 

 

 

 

 

3.Taxe pentru inregistrare carute

 

 

 

 

 

 

 

50 lei

 

 

 

 

 

 

 

Taxe inchiriere utilaje

 

Nr.crt.

Denumire utilaj

Valoare închiriere utilaj cu combustibil (lei)/oră

Valoare închiriere utilaj fără combustibil (lei)/oră

1.

2.

3.

4.

1.

Tractor Lamborghini +cabină

55

40

2.

Remorcă basculabilă

56

40

3.

Mașină de împrăștiat îngrășăminte + material antiderapant

56

40

4.

Vidanjă

61

40

5.

Autogreder*

150

65

6.

Autobasculantă

150

60

7.

Compactor

76

40

8.

Încărcător frontal (JCB 407)

68

50

9.

Tractor  (Jhon Dere5065 E)

74

50

 

10.

Cisternă vidanjă

78

50

 

*Valoare staționare cu combustibilul clientului: 75 lei/oră 

 Reduceri sau scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale acordate persoanelor fizice, acordate cu aprobarea Consiliului Local.

 

 1. In conformitate cu prevederile art.456 alin.2 se poate acorda scutire sau reducere la plata impozitului/taxei pe cladiri prin HOT CL datorate pentru urmatoarele cladiri:

Aprobare 2020

 •  
 • clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul-propunere - SCUTIRE IN ANUL CAND S-A PRODUS EVENIMENTUL pe baza documentelor justificative emise de autoritatile competente

 

 

 • clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea persoanelor cu ajutor social -scutire 50%
 • clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
  •  
 • clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  •  
 •  

 

Scutirea se acorda pe baza cererii insotite de documentele justificative.(autorizatie,proces verbal de receptie,facturi)

 

 1. In conformitate cu prevederile art.464 alin.2 se acorda scutire sau reducere la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru urmatoarele terenuri:
 • terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani propunere scutire in anul cand s-a produs calamitatea conform documentelor justificative
 •  
 • terenurile aferente constructiilor aflate în proprietatea persoanelor beneficiare de ajuor social
 • terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 •  

         Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică pe baza de cerere insotita de documentele justificativ.

Sancţiuni

 

Art. 493. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

 

(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvâr şite în astfel de condiţii încât s ă fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 

 1. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2);

(termen 30 zile cladiri,teren,mijl de transport)

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei

APROBARE   - 110 LEI

 1. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2).

 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la  alin. (2) lit. b) cu amendă de la 283 lei la 705 lei. APROBARE  2020- 328 lei

 

 • Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, eviden ţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei, APROBARE  438 LEI

 

 

Dispoziţii tranzitorii

 

 

ART.266 al.5 si 6 din LEGEA 207/2015 –Codul de procedura fiscala care prevede : creantele fiscale restante aflate in sold  la data de 31 decembrie  a anului mai mici de 40 lei se anuleaza ;in cazul creantelor datorate bugetelor locale  suma prevazuta reprezinta limita maxima pana la care,prin hotarare,autoritatile deliberative pot stabili plafonul  creantelor fiscale care pot fi anulate –Aprobare 0 lei.

 

ART.162 AL.2 din Llegea 207/2015 -Codul de procedura fiscala PREVEDE CA:

 (1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.
(2) Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei, al căror plafon se stabileşte astfel:

 1. a) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.;
  b) în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre a consiliului local

APROBARE PENTRU AROBAREA PLAFONULUI OBLIGATIILOR   FISCALE RESTANTE  DATORATE  DE CATRE DEBITORI PERRSOANE FIZICE  SI JURIDICE

-  persoane fizice         -  500  lei

 -  persoane juridice - 1000lei

Toate celelalte taxe care nu sunt prevazute  in aceste anexe se vor aplica cf Legii 227/2015 Lege privind Codul fiscal . 

 

 Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.      


REGULAMENT DE INCASARE ȘI ADMINISTRARE
A TAXEI SPECIALE DE
DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 

 

Pct. 1 – Se instituie taxa specială de de gospodărire comunală conform Art. 484. - (1) din Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal, cu destinaţia exclusivă de finanţare a serviciilor de de gospodărire comunală din localitatea Greci. Taxa specială se încasează într-un cont distinct, deschis în cadrul bugetului local iar contul de execuţie al acestuia se aprobă de către consiliul local potrivit art. 484. - (1) din Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal și a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pct. 2 – Taxa specială de de gospodărire comunală se datorează de toate  persoanele juridice cu sediul sau punct de lucru în com. Greci, de persoanele fizice care dețin imobile în localitate şi beneficiază de întreținerea spațiilor publice (piață, cimitir, parcuri, spații verzi și străzile din localitate) , deszăpezire spații publice, precum și iluminatul public și iluminat decorativ de sărbători de pe raza localității Greci.

 

 

Pct.3 - Persoanele fizice, proprietari ai imobilelor clădiri, de pe raza localitatii Greci si persoanele juridice  sunt obligate la plata taxei .

 

 

Pct.4 - Taxa de de gospodărire comunală se impune din oficiu  pe baza masei impozabile existente in evidenta fiscala fiind debitata fiecare gospodarie cu 20 lei. Daca proprietarul detine mai multe gospodarii in locatii diferite va fi automat debitat pentru fiecare gospodarie.Daca in aceeasi gospodarie sunt doua matricole declarate eronat de contribuabil se va debita o singura data fiind reglat pe baza declaratiei contribuabilului.

Pct.5 -  Taxa specială de de gospodărire comunală este de:

 

 20 lei / an /gospodărie, pentru fiecare gospodărie în parte,

 compusă din:

 • 10 lei pentru iluminatul public și decorativ;
 • 10 lei pentru curățenie și întreținere drumuri și spații publice,

                              deszăpeziri drumuri și spații     publice;

      30 lei / an /persoană juridică cu sediu și/sau punct de lucru pe raza localității, în parte,

compusă din

 • 15 lei pentru iluminatul public și decorativ;
 • 15 lei pentru curățenie și întreținere drumuri și spații publice, deszăpeziri drumuri și spații publice;

Pct.6 – Taxa specială de de gospodărire comunală se datorează anual cu termen de plată la 30 septembrie.

    Persoanele fizice care au dobândit imobile in cursul anului , datorează taxa specială de de gospodărire comunală începând cu data de întâi a anului  următor dobândirii clădirii, stabilita prin HCL.
Pct.7- Neplata taxei la termenele stabilite atrage după sine penalitati conform Codului de procedura fiscala, aplicarea măsurilor de urmărire şi executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Pct.8    - Decontarea serviciilor de gospodărire comunală din taxa specială de  gospodărire comunală, se va realiza de catre serviciul Financiar-Contabilitate, în baza contractelor încheiate cu operatorii de  gospodărire comunală (deszăpezire spații publice,   precum și iluminatul public și decorativ).