• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 48/17-09-2020 Privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2020-2021, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; 26-09-2020 -
HCL 47/17-09-2020 privind aprobarea înregistrării U.A.T. com. Greci, jud. Tulcea, în SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ (SNEP) online a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar; 26-09-2020 -
HCL 46/17-09-2020 privind rectificarea bugetului local al com. Greci 26-09-2020 -
HCL 45/17-09-2020 privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2543/17.08.2020, efectuat de evaluatorul autorizat ANEVAR: Despina Camelia Iuliana, reprezentant al S.C. PRESTIM IMPEX S.R.L, pentru imobilul din inventarul domeniului privat al comunei, teren intravilan situat pe Str. 1 Decembrie nr. 23, teren de sub construcţiile şi aferent acestora, construcţii adjudecate S.C. VALS & CO ANGELO S.R.L., aprobarea vânzării directe a imobilului, precum şi împuternicirea Primarului com. Greci cu efectuarea vânzării; 26-09-2020 -
HCL 44/27-08-2020 aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al Comunei Greci 08-09-2020 -
HCL 43/27-08-2020 aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al Comunei Greci 08-09-2020 -
HCL 42/27-08-2020 aprobarea conferirii titlului de Cetățean de onoare al Comunei Greci 08-09-2020 -
HCL 41/27-08-2020 aprobarea revocării Hotărârii nr. 26/17.06.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind includerea în inventarul domeniului public al com. Greci a unor drumuri extravilane 08-09-2020 -
HCL 40/27-08-2020 aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea 08-09-2020 -
HCL 39/27-08-2020 completarea Consiliului local al comunei Greci ,judetul Tulcea şi al comisiilor pe domenii de activitate 08-09-2020 -
HCL 38/27-08-2020 validarea mandatului supleantului pe lista P.S.D 08-09-2020 -
HCL 37/27-08-2020 încetarea de drept a mandatului unui consilier 08-09-2020 -
HCL 36/14-08-2020 acceptarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport marca IVECO model MASSIF, disponibilizat de Garda de coastă Constanţa 22-08-2020 -
HCL 35/29-07-2020 privind aprobarea iniţierii întocmirii procedurilor de vânzare directă, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019, a terenului aferent construcţiilor adjudecate S.C. VALS & CO ANGELO S.R.L. de către Cabinetul de insolvenţă IANOŞI MARIANA; 04-08-2020 -
HCL 34/29-07-2020 privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PLANTAŢIE ALUNI CU SPAŢII DE DEPOZITARE, PROCESARE ŞI MAGAZIN, ÎN EXTRAVILAN COMUNA GRECI, JUDEŢ TULCEA- S.C. BLISSFUL ORCHARD SRL; 04-08-2020 -
HCL 33/29-07-2020 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 15/07.04.2020 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea acţiunilor și activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunei Greci (activitatea de protecţia mediului); 04-08-2020 -
HCL 32/29-07-2020 privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii nr. 4/19.02.2020 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea activităţii de Cadastru și Agricultură prin Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România Tulcea; 04-08-2020 -
HCL 31/29-07-2020 privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de “Cetățean de onoare al Comunei Greci”; 04-08-2020 -
HCL 30/29-07-2020 privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2019 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat 04-08-2020 -
HCL 29/10-07-2020 alegere Preşedinte de şedinţă Oprişan Dumitru- trei luni(iulie, august, septembrie) 20-07-2020 -
HCL 28/17-06-2020 privind aprobarea includerii în Strategia de dezvoltare a com. Greci 2014-2020, a investiţiei: ” PUZ lotizare teren pentru construire case de vacanţă cu introducerea în intravilan com. Greci, jud. Tulcea”. 28-06-2020 -
HCL 27/17-06-2020 privind stabilirea modalităţii de gestiune a sistemului de iluminat public stradal al comunei Greci, judeţul Tulcea; 28-06-2020 -
HCL 26/17-06-2020 privind aprobarea includerii în inventarul domeniului public al com. Greci a unor drumuri din extravilanul com. Greci; 28-06-2020 -
HCL 25/17-06-2020 privind aprobarea începerii investiţiei: ”MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”; 28-06-2020 -
HCL 24/17-06-2020 privind aprobarea preţului apei potabile distribuite şi tarifului pentru serviciile de canalizare/epurare furnizate populaţiei com. Greci, judeţul Tulcea 28-06-2020 -
HCL 23/17-06-2020 privind aprobarea situației financiare la 31.03.2020 a com. Greci , jud. Tulcea 28-06-2020 -
HCL 22/04-06-2020 privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. 1 Decembrie de la intersecţia cu Str. Vişinului până la intersecţia cu Str. Granitului, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE”; 13-06-2020 -
HCL 21/04-06-2020 privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al com. Greci privind desfășurarea ședințelor consiliului local; 13-06-2020 -
HCL 20/12-05-2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020 17-05-2020 -
HCL 19/12-05-2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor consiliului local al comunei Greci, județul Tulcea, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate ; 17-05-2020 -
HCL 18/07-04-2020 privind aprobarea procedurilor referitoare la închirierea prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat; 13-04-2020 -
HCL 17/07-04-2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; 13-04-2020 -
HCL 16/07-04-2020 Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2020; 13-04-2020
HCL 15/07-04-2020 privind aprobarea încheierii Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea acţiunilor și activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunei Greci (activitatea de protecţia mediului); 13-04-2020 -
HCL 14/07-04-2020 alegere Preşedinte de şedinţă Voicu Angelin- trei luni(aprilie, mai iunie) 11-04-2020 -
HCL 13/03-03-2020 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN– SA pentru proiectul de investiţie „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA- FAZA II”, finanţat prin Măsura 7- Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, ITI Delta Dunării; 07-03-2020 -
HCL 12/03-03-2020 privind aprobarea valorii proiectului de investitie „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA- FAZA II”; 07-03-2020 -
HCL 11/19-02-2020 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 10/19-02-2020 privind aprobarea iniţierii procedurilor în vederea închirierii prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat 25-02-2020 -
HCL 9/19-02-2020 privind aprobarea funcţionării rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2020 – 2021 25-02-2020 -
HCL 8/19-02-2020 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 7/19-02-2020 Privind aprobarea situației financiare la 31.12.2019 a com. Greci , jud. Tulcea 25-02-2020 -
HCL 6/19-02-2020 Privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local la data de 31.12.2019, pentru anul 2020; 25-02-2020 -
HCL 5/19-02-2020 Privind aderarea comunei Greci la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Tulcea 25-02-2020 -
HCL 4/19-02-2020 privind actualizarea obligaţiilor financiare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de cadastru și agricultură prin Filiala Judeţeană Tulcea a Asociaţiei Comunelor din România, 25-02-2020 -
HCL 3/19-02-2020 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2020 25-02-2020 -
HCL 2/19-02-2020 Privind aprobarea Raportului activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019 25-02-2020 -
HCL 1/09-01-2020 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2019 13-01-2020 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină