• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 61/06-09-2023 privind aprobarea alipirii unor imobile din domeniul privat al U,A.T. com. Greci și lotizarea imobilului alipit în 38 de loturi pentru realizarea investiției ,,Construire case de vacanță’’ 11-09-2023    -
HCL 60/06-09-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; 11-09-2023    - -
HCL 59/31-08-2023 privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIE CENTRALĂ APARȚINÂND S.C. PICOLLO ANGELO SRL” 09-09-2023    - -
HCL 58/31-08-2023 privind aprobarea rectificării VII a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 09-09-2023    - -
HCL 57/31-08-2023 legerea Președintelui de ședință a Cons. Local Greci pentru o perioada de trei luni: AUGUST, SEPTEMBRIE şi OCTOMBRIE 2023 09-09-2023    - -
HCL 56/27-07-2023 privind aprobarea participării com. Greci în cadrul proiectului P.N.R.R./2022/C 1, I.1, a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuelile neeligibile pentru implementarea proiectului : „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”; 01-08-2023    - -
HCL 55/27-07-2023 privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, conform prevederilor Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în cadrul apelurilor de proiecte P.N.R.R./2022/C 1, I.1 01-08-2023    -
HCL 54/27-07-2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai investiției „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, jud. Tulcea” - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 01-08-2023    -
HCL 53/19-07-2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2023; 24-07-2023    - -
HCL 52/13-07-2023 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; 18-07-2023    -
HCL 51/07-07-2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 14-07-2023    -
HCL 50/27-06-2023 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” 07-07-2023    -
HCL 49/27-06-2023 privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Studiu de fezabilitate - și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: „PISTĂ PENTRU BICICLETE- ZONA DE PICNIC ŞI AGREMENT CRUCELE”; 07-07-2023    -
HCL 48/20-06-2023 privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: „Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în localitatea Greci, comuna Greci, județul Tulcea”. 26-06-2023    -
HCL 47/20-06-2023 privind aprobarea modificării Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de ACHIZIȚII PUBLICE cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea (activitatea de achiziții publice), aprobat prin aprobat prin HCL nr. 16/23.02.2021; 26-06-2023    - -
HCL 46/20-06-2023 privind aprobarea modificării Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunei din România, aprobat prin HCL nr. 15/07.04.2020; 26-06-2023    - -
HCL 45/20-06-2023 privind acordarea mandatului special d-lui Mocanu Nicolaie- Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifului pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării; 26-06-2023    - -
HCL 44/20-06-2023 privind acceptarea donației d-lui Simion Marcel și a d-nei Simion Tudorița Loredana, constând într-un imobil teren extravilan în suprafață de 310 mp, în vederea amenajării unei piste de decelerare la intersecţia D.N. 22D cu D.C. 51; 26-06-2023    - -
HCL 43/20-06-2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN - COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA” ; 26-06-2023    -
HCL 42/20-06-2023 privind aprobarea rectificării V a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 26-06-2023    - -
HCL 41/14-06-2023 privind aprobarea implementării proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GRECI, JUDEȚ TULCEA, CU UTILAJ MOBIL DE STINS INCENDII”. 19-06-2023    - -
HCL 40/14-06-2023 privind aprobarea Memoriului justificativ şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GRECI, JUDEȚ TULCEA, CU UTILAJ MOBIL DE STINS INCENDII”; 19-06-2023    -
HCL 39/22-05-2023 privind sărbătorirea ZILEI COMUNEI GRECI, a ZILEI GRECENILOR DE PRETUTINDENI- Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a Maratonului – GRANITUL GRECI în anul 2023; 29-05-2023    - -
HCL 38/22-05-2023 privind aprobarea P.U.Z. „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE AUTO PENTRU REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE AUTOVEHICOLE, FRESH GRILL, CONSTRUIRE UNITĂŢI DE CAZARE TURIŞTI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE” a S.C. DREAM TEAM SILVESTER S.R.L. Greci; 29-05-2023    -
HCL 37/22-05-2023 privind aprobare a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) al com. Greci, jud. Tulcea şi constituirea Centrului Local de Conducere şi Coordonare a Evacuării în caz de conflict armat de la nivelul comunei Greci, judetul Tulcea 29-05-2023    -
HCL 36/22-05-2023 privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. jud. Tulcea la 31.12. 2022 29-05-2023    - -
HCL 35/22-05-2023 privind aprobarea rectificării IV a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 29-05-2023    - -
HCL 34/22-05-2023 privind aprobarea situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea pe trim. I- 2023; 29-05-2023    - -
HCL 33/05-05-2023 privind aprobarea rectificării III a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2023; 13-05-2023    - -
HCL 32/05-05-2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea 13-05-2023    - -
HCL 31/27-04-2023 privind aprobarea modificării organigramei aparatul de specialitate al Primarului comunei Greci , județul Tulcea; 08-05-2023    -
HCL 30/27-04-2023 privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, finanţat prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 08-05-2023    -
HCL 29/27-04-2023 privind aprobarea Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, a Devizul general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici; 08-05-2023    -
HCL 28/27-04-2023 privind aderarea și includerea teritoriului comunei Greci la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor şi pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027; 08-05-2023    - -
HCL 27/11-04-2023 privind aprobarea devizului general estimativ şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA”, în cadrul Programului Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase”; 17-04-2023    - -
HCL 26/11-04-2023 privind Acordul înscrierii proiectului „Construire şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Greci jud. Tulcea”, în cadrul Programului Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase”, 17-04-2023    - -
HCL 25/22-03-2023 privind aprobarea modificării unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază aferente unor funcții publice și personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Greci , județul Tulcea; 31-03-2023    - -
HCL 24/22-03-2023 privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii comunei Greci, judeţul Tulcea- România, cu comuna Castellamonte – ITALIA; 31-03-2023    - -
HCL 23/22-03-2023 privind aprobarea dării în administrare a unui bun din inventarul privat de interes local al com. Greci, jud. Tulcea, către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; 31-03-2023    - -
HCL 22/22-03-2023 privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022; 31-03-2023    - -
HCL 21/22-03-2023 privind aprobarea rectificării II a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 31-03-2023    - -
HCL 20/22-03-2023 privind aprobarea situației financiare la 31.12.2022 a com. Greci , jud. Tulcea; 31-03-2023    - -
HCL 19/02-03-2023 privind aprobarea cererii de finanţare şi a bugetului investiției „ ASIGURAREA DOTĂRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI” ; 06-03-2023    - -
HCL 18/16-02-2023 privind aprobarea procedurilor referitoare la închirierea prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat; 26-02-2023    - -
HCL 17/16-02-2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023. 26-02-2023    - -
HCL 16/16-02-2023 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023; 26-02-2023    -
HCL 15/16-02-2023 privind stabilirea locurilor de amplasare a staţiilor de microbuz în comuna Greci, judeţul Tulcea; 26-02-2023    - -
HCL 14/16-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2022; 26-02-2023    - -
HCL 13/16-02-2023 privind aprobarea participării comunei Greci în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014 130963” şi a Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. com. Greci, jud. Tulcea, în vederea implementării proiectului; 26-02-2023    -
HCL 12/16-02-2023 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2023; 26-02-2023    - -
HCL 11/16-02-2023 privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2023 26-02-2023    - -
HCL 10/16-02-2023 privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 26-02-2023    - -
HCL 9/16-02-2023 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru 3 luni (februarie, martier, aprilie 2023)- dl. Carapancea Nicolae 26-02-2023    - -
HCL 8/31-01-2023 Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; 06-02-2023    - -
HCL 7/17-01-2023 privind propunerea ajustării prețului Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări numărul 85/01 din 09.01.2020, conform O.U.G. 64 din 9 mai 2022, aferente obiectivului de investiţii “ EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II” 23-01-2023    - -
HCL 6/17-01-2023 privind acordare a unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifului pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării 23-01-2023    - -
HCL 5/17-01-2023 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele UAT com. Greci, pentru anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 4/17-01-2023 privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 3/17-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2023 – 2024; 23-01-2023    - -
HCL 2/17-01-2023 privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2022, pentru investiţii în anul 2023; 23-01-2023    - -
HCL 1/06-01-2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2022 10-01-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină