• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Greci: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 69/21-09-2022 privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2022-2023, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; 30-09-2022    - -
HCL 68/21-09-2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci în Consiliul de Administraţie și în Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) şi pentru Grupul de acţiune antibullying ale Școlii Gimnaziale com. Greci, pentru anul şcolar 2022-2023; 30-09-2022    - -
HCL 67/21-09-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci, Jud. Tulcea; 30-09-2022    -
HCL 66/21-09-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; 30-09-2022    - -
HCL 65/21-09-2022 privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 30.06.2021; 30-09-2022    - -
HCL 64/05-09-2022 privind prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II". 09-09-2022    - -
HCL 63/05-09-2022 privind aprobarea revocării Hotărârii nr. 48/09.06.2022 a Consiliului local al com. Greci, privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. Carabalu de la intersecţia cu Str. Primăverii (Centrul de vizitare Parcul Naţional Munţii Măcinului) până la limita intravilanului com. Greci, respectiv pe Str. 1 decembrie, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE” şi a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZIUA GRECENILOR DE PRETUTINDENI; 09-09-2022    - -
HCL 62/17-08-2022 privind aprobarea înfiinţării sistemului de distribuţie a gazelor naturale şi a iniţierii procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Greci, judeţul Tulcea 23-08-2022    -
HCL 61/17-08-2022 privind aprobarea unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea şi a Regulamentului de colectare a deşeurilor neconforme-inerte şi vegetale 23-08-2022    -
HCL 60/17-08-2022 privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Greci, vehicule care nu se supun înmatriculării; 23-08-2022    -
HCL 59/17-08-2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Greci, jud. Tulcea pentru o perioada de trei luni: august, septembrie şi octombrie 2022 –GRIGORAŞ DANTE 23-08-2022    - -
HCL 58/20-07-2022 Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Greci "MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA" 29-07-2022    - -
HCL 57/20-07-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2022; 29-07-2022    - -
HCL 56/20-07-2022 privind aprobarea validării rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2022 prin Dispoziţia nr. 135/07.07.2022 a Primarului com. Greci 29-07-2022    - -
HCL 55/20-07-2022 privind aprobarea STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI GRECI, JUDEȚUL TULCEA 2021-2027 29-07-2022    -
HCL 54/28-06-2022 privind aprobarea actualizării H.C.L. nr. 20/28.04.2015- aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor din inventarul domeniului privat al com. Greci, în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi a vânzării acestora; 11-07-2022    -
HCL 53/28-06-2022 privind aprobarea modificării acordului cu A.D.D.J. Tulcea pentru activitatea de achiziţii publice a Primăriei com. Greci; 11-07-2022    - -
HCL 52/28-06-2022 privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru activitatea de resurse umane şi taxe şi impozite a Primăriei com. Greci; 11-07-2022    - -
HCL 51/28-06-2022 privind clasificarea unor străzi din inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; 11-07-2022    - -
HCL 50/28-06-2022 privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 31.03.2022; 11-07-2022    - -
HCL 49/28-06-2022 privind aprobarea rezilierii Contractului de asociere în participațiune nr. 4532/19/29.09.2009, cesionat prin Actul adiţional nr. 1/12.06.2019 către S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț 11-07-2022    - -
HCL 48/09-06-2022 privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. Carabalu de la intersecţia cu Str. Primăverii (Centrul de vizitare Parcul Naţional Munţii Măcinului) până la limita intravilanului com. Greci, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE” şi a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZIUA GRECENILOR DE PRETUTINDENI 19-06-2022 Abrogată de hotărârea Nr. 63/2022
-
HCL 47/09-06-2022 privind sărbătorirea ZILEI COMUNEI GRECI , a Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a sărbătorii ZILEI GRECENILOR DE PRETUTINDENI în anul 2022; 19-06-2022    - -
HCL 46/09-06-2022 privind respingerea Cererii nr. 887/29.04.2022 a S.C. MAVGO HOLDING SRL Buhoci, jud. Bacău, înregistrată la noi sub nr. 3482/02.05.2022, prin care solicită modificarea termenului de începere a activităţii prevăzut de art. IX, art. 19, lit.e), modificat prin Actul adiţional nr. 1/12.06.2019 la Contractului de asociere în participațiune nr. 4532/19/29.09.2009 cu S.C. MAVGO HOLDING SRL Tașca, jud. Neamț; 19-06-2022    - -
HCL 45/19-05-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a comunei Greci, judeţul Tulcea, pentru perioada 2022-2032 28-05-2022    -
HCL 44/19-05-2022 privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2021 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; 28-05-2022    - -
HCL 43/19-05-2022 privind aprobare a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) al com. Greci, jud. Tulcea şi constituirea Centrului Local de Conducere şi Coordonare a Evacuării în caz de conflict armat de la nivelul comunei Greci, judetul Tulcea 28-05-2022    -
HCL 42/19-05-2022 aprobarea rectificării bugetului local III de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022 28-05-2022    - -
HCL 41/18-05-2022 privind aprobarea participării com. Greci în cadrul proiectului P.N.R.R./2022/C 10, Componenta C 10- Fondul local, a notei de fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuelile neeligibile pentru implementarea proiectului investiției „STAȚIE DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE – CENTRUL DE VIZITARE PARCUL NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI, COMUNA GRECI”.. 27-05-2022    -
HCL 40/18-05-2022 aprobarea participării com. Greci în cadrul proiectului P.N.R.R./2022/C 10, Componenta C 10- Fondul local, a notei de fundamentare şi a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuielile neeligibile pentru implementarea proiectului investiției „PISTĂ PENTRU BICICLETE- ZONA DE PICNIC ŞI AGREMENT CRUCELE”; 27-05-2022    -
HCL 39/09-05-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al investiției „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, jud. Tulcea” - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final 18-05-2022    - -
HCL 38/09-05-2022 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pentru trei luni (mai, iunie şi iulie 2022). 18-05-2022    - -
HCL 37/28-04-2022 privind aprobarea actualizării denumirii străzilor din com.Greci, jud. Tulcea ; 06-05-2022    -
HCL 36/28-04-2022 privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; 06-05-2022    -
HCL 35/15-04-2022 privind implementarea proiectului „ DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE BAZĂ ÎN COMUNA GRECI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR”. 19-04-2022    - -
HCL 34/15-04-2022 privind aprobarea Memoriului justificativ si a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”DEZVOLTAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE BAZĂ ÎN COMUNA GRECI PRIN ACHIZIȚIONAREA UNUI BULDOEXCAVATOR”; 19-04-2022    -
HCL 33/15-04-2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al SĂLII DE SPORT “ IVAN PATZAICHIN” din com. Greci, Str. 1 Decembrie nr. 20, jud. Tulcea 19-04-2022    -
HCL 32/15-04-2022 privind aprobarea dezmembrării pe loturi a unui teren intravilan din inventarul domeniului public al comunei Greci, în scopul implementării unor proiecte de interes local; 19-04-2022    - -
HCL 31/15-04-2022 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general al investiției „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA” conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 19-04-2022    -
HCL 30/07-04-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Greci "MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA" 16-04-2022    - -
HCL 29/29-03-2022 privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea. 07-04-2022    -
HCL 28/29-03-2022 privind aprobarea modificării poz. 20 a Anexei nr. 1 a H.C.L.nr. 36/30.05.2019 privind includerea în inventarul domeniului public al comunei Greci a unor drumuri din extravilanul com. Greci; 07-04-2022    - -
HCL 27/29-03-2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; 07-04-2022    - -
HCL 26/29-03-2022 privind aprobarea privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – U.A.T. comuna Greci" în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA) 07-04-2022    - -
HCL 25/29-03-2022 privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2022; 07-04-2022    - -
HCL 24/29-03-2022 privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2022 07-04-2022    - -
HCL 23/29-03-2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pentru anul 2022 07-04-2022    - -
HCL 22/29-03-2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pentru anul 2022 07-04-2022    -
HCL 21/29-03-2022 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea; 07-04-2022    - -
HCL 20/29-03-2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; 07-04-2022    - -
HCL 19/29-03-2022 privind aprobarea a situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea la 31.12.2021; 07-04-2022    - -
HCL 18/23-02-2022 privind aprobarea rezilierii Contractului de finanţare propus spre finanţare prin Strategia de Dezvoltare Locală G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea pentru investiţia “ MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL COM. GRECI, JUD. TULCEA” 01-03-2022    - -
HCL 17/23-02-2022 însuşirea actualizării tarifului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin operatorul ales de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, pentru anul 2022 01-03-2022    - -
HCL 16/23-02-2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2022; 01-03-2022    - -
HCL 15/09-02-2022 aprobarea devizului general estimativ şi cererea de finanţare ale obiectivului „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA GRECI”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” . 18-02-2022    - -
HCL 14/09-02-2022 aprobarea devizului general estimativ şi cererea de finanţare ale obiectivului „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 18-02-2022    - -
HCL 13/09-02-2022 aprobarea devizului general estimativ şi cererea de finanţare ale obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA II”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 18-02-2022    - -
HCL 12/09-02-2022 aprobarea devizului general estimativ şi cererea de finanţare ale obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, conform prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 18-02-2022    - -
HCL 11/09-02-2022 aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022; 18-02-2022    - -
HCL 10/09-02-2022 aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2021, pentru investiţii în anul 2022 18-02-2022    - -
HCL 9/09-02-2022 alegerea Preşedintelui de şedinţă pe trei luni: februarie, martie şi aprilie 2022 18-02-2022    - -
HCL 8/26-01-2022 privind aprobarea participării comunei Greci în cadrul proiectului ”Cooperare pentru dezvoltarea pieței locale prin integrarea lanțurilor scurte de aprovizionare, sector legumicol, în zona U.A.T. Comuna GRECI din județul Tulcea” și încheierea acordului de cooperare în vederea implementării proiectului; 04-02-2022    -
HCL 7/26-01-2022 privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare " REALIZARE BUCLĂ MT = 2,7 KM, ÎNTRE LEA MT 9906, LOCALITATE GRECI, DERIVAȚIE PTA 369 RADIAL ŞI LEA MT 9904, DERIVAȚIE CAPĂT DE REȚEA STP. NR. 55”; 04-02-2022    - -
HCL 6/26-01-2022 Privind modificarea şi completarea art. 6 din H.C.L. nr. 26/04.04.2013, prin modificarea şi completarea art.16.5 si art.19.4 din Actul constitutiv al SC ECOSALTECH S.A. Măcin, anexă la H.C.L. nr. 26/04.04.2013- privind aprobarea înfiinţării S.C. ECOSALTECH S.A. Măcin şi participarea la constituirea capitalului social; 04-02-2022    - -
HCL 5/26-01-2022 privind schimbarea destinaţiei imobilelor din inventarul domeniului public al com. Greci în care au funcţionat Şcoala „Jandaru”, din str. Viticulturii nr. 14 şi Şcoala „Frumuşica”, din str. Blajin nr. 5, urmare a întreruperii activităţii educaţionale de mai mult de 3 ani; 04-02-2022    - -
HCL 4/26-01-2022 privind organizarea rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2022 – 2023; 04-02-2022    - -
HCL 3/26-01-2022 aprobarea revocării Hotărârii nr. 38/29.06.2021 a Consiliului local al com. Greci, privind aprobarea iniţierii dezmembrării pe loturi a unui teren extravilan din inventarul terenurilor comunei Greci , județul Tulcea, în vederea punerii în posesie a unor persoane îndreptăţite pentru reconstituirea dreptului de proprietate; 04-02-2022    - -
HCL 2/26-01-2022 privind aprobarea Raportul de evaluare nr. 143/17.11.2021 şi a procedurilor în vederea vânzării prin licitaţie publică a unui teren extravilan în suprafaţă de 41.771 m.p., aparţinînd domeniului privat comunei Greci, jud. Tulcea; 04-02-2022    -
HCL 1/07-01-2022 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2021 11-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină