<<< toate proiecteleTITLUL PROIECTULUI

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTĂRI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI – CORP A

  - cod SMIS 123032
  - contract de finanțare nr. 4564/10.07.2019 din cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
  - axa prioritară 10: ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiţii 10.1 B ITI: “Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

   Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar.
   Valoarea totală a proiectului este de 6.389.828,01 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 6.247.448,35 lei.
   Obiectivul general/scopul proiectului este creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

   Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   - Creșterea accesului, calității și a atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.
   Modernizarea clădirii va conduce la creșterea calității infrastructurii de educație, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a îmbunătăţirii participării populației școlare la procesul educațional.                  Investiția în infrastructura educațională din Comuna GRECI va avea un impact pozitiv semnificativ asupra formării și dezvoltării tinerei generații, impact care se va menține în mod durabil pe termen mediu și lung.
   Durata de implementare a proiectului este de 55 de luni, respectiv între data de 22.02.2018 și data de 30.09.2022.
   Informaţii suplimentare se pot obţine la: Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Greci, Primar: Mocanu Nicolaie, e – mail: primariacomuneigreci@yahoo.com, telefon: 0240708947.

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”