• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
20 12-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea actualizării denumirii străzilor cu componența nominală a proprietarilor de locuințe din com.Greci, jud. Tulcea; - -   - -
19 11-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării rectificării II a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2024; - -   - -
18 10-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării Raportului activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2023; - -   - -
17 10-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, propus pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
16 03-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2025, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; da 2024-04-03   -
15 26-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordarea unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale - -   - -
14 22-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; - -   - -
13 14-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea unor terenuri înstrăinate; - -   - -
12 12-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2024; - -   - -
11 12-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare a com. Greci, jud. Tulcea la 31.12.2023; - -   - -
10 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; - -   - -
9 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prețului și tarifului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul U.A.T. comuna Greci, județul Tulcea, de către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; - -   - -
8 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării organigramei şi a statului de personal ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2024; - -   - -
7 05-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de Învățământ, parte a bugetului local inițial al com. Greci - jud. Tulcea, pe anul 2024; - -   - -
6 25-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2024 - -   - -
5 25-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2024; - -   - -
4 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2023, pentru investiţii în anul 2024; - -   - -
3 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM ALE COMUNEI GRECI, JUDETUL TULCEA” și a Devizul general actualizat; - -   - -
2 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2024; - -   - -
1 16-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind însuşirea actualizării tarifului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin operatorul ales de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, pentru anul 2024 da 2024-01-16   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină