• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
88 28-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării bugetului şi devizului general al investiţiei: “Extindere, reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială Greci- Corp A”; - -   - -
87 28-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea denumirii și clasificarea unor drumuri de interes public local din intravilanul U.A.T. comuna Greci, județul Tulcea, în categoria funcţională de străzi secundare; - -   - -
86 28-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării art. 6 al Hotărârii nr. 78/30.10.2023 a Cons. Local al com. Greci, jud. Tulcea, privind aprobarea menținerii formei de gestiune directă și prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare societății S.C. EDILITAR GRECI SRL –cu asociat unic Comuna Greci și a unor articole a Contractului nr. 107/1136/31.10.2023 - -   - -
85 10-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea depunerii și implementării proiectului: “INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC COMUNA GRECI” . - -   - -
84 10-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție: “INFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC COMUNA GRECI”; - -   - -
83 10-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea aprobarea trecerii unor bunuri imobile din inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al com. Greci, judeţul Tulcea în domeniul public al com. Greci; - -   - -
82 10-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării IX a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
81 03-11-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2024, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; - -   - -
80 27-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea menținerii formei de gestiune directă și prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa și canalizare societății SC EDILITAR GRECI SRL –cu asociat unic Comuna Greci; - -   - -
79 26-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, finanţat prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. - -   - -
78 26-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea proiectului ”Modernizarea platformei comunale de colectare și valorificare a gunoiului de grajd, Comuna Greci, județul Tulcea” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.2.A-B- Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. - -   - -
77 26-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de către S.C. CODAN & EVAL 2008 SRL, a documentației şi a procedurilor în vederea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri intravilane, aparținând domeniului privat al comunei Greci, jud. Tulcea - -   - -
76 25-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării modificării şi completării Acordului de cooperare cu A.D.D.J. Tulcea, pentru activitatea de achiziţii publice a Primăriei com. Greci. - -   - -
75 25-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării modificării şi completării Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunei Greci, prin Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunelor din România; - -   - -
74 24-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării VIII a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2023; - -   - -
73 23-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rapoartelor de evaluare întocmite de către S.C. CODAN & EVAL 2008 SRL, a documentației şi a procedurilor în vederea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unor terenuri intravilane, aparținând domeniului privat al comunei Greci, jud. Tulcea; - -   - -
72 23-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind declararea de uz şi interes public local a unor terenuri intravilane din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al com. Greci, judeţul Tulcea și trecerea lor în domeniul public al com. Greci, judeţul Tulcea; - -   - -
71 12-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pentru anul 2024; - -   - -
70 12-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2024; - -   - -
69 02-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarul domeniului privat al comunei Greci , județul Tulcea; - -   - -
68 02-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I al anului 2023; - -   - -
67 02-10-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării bugetului investiţiei: “Extindere, reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială Greci- Corp A”; - -   - -
66 28-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind modificarea și completarea comisiei de specialitate a Consiliului local al com. Greci, jud. Tulcea; - -   - -
65 20-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea membrilor Consiliului Local Greci în Consiliul de Administraţie, Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) a Școlii Gimnaziale com. Greci, precum şi pentru Grupul de acţiune antibullying, pentru anul şcolar 2023-2024 - -   - -
64 19-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local PNL - -   - -
63 15-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2023-2024, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea. - -   - -
62 15-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, finanţat prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
61 15-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”; - -   - -
60 15-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea pe trim. II - 2023; - -   - -
59 05-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea alipirii unor imobile din domeniul privat al U,A.T. com. Greci și lotizarea imobilului alipit în 38 de loturi pentru realizarea investiției ,,Construire case de vacanță’’ - -   - -
58 05-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; - -   - -
57 05-09-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutorului de urgență familiilor/persoanelor singure aflate în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, boli sau a ajutorului de înmormântare a persoanelor singure fără venituri sau găsite decedate pe raza comunei Greci, jud. Tulcea; da 2023-09-05   -
56 29-08-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării VII a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
55 28-08-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ MAGAZIE CENTRALĂ APARȚINÂND S.C. PICOLLO ANGELO SRL” - -   - -
54 28-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de avizare a programului de funcționare al tuturor operatorilor economici autorizaţi prin Oficiul Registrului Comerţului, care desfăşoară activități comerciale pe raza comunei Greci, jud. Tulcea și stabilirea programului de funcționare al acestora; da 2023-07-28  
53 26-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea participării com. Greci în cadrul proiectului P.N.R.R./2022/C 1, I.1, a cheltuielilor legate de proiect, inclusiv cheltuelile neeligibile pentru implementarea proiectului : „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”; - -   - -
52 26-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, conform prevederilor Planului naţional de redresare şi rezilienţă, în cadrul apelurilor de proiecte P.N.R.R./2022/C 1, I.1 - -   - -
51 25-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai investiției „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Greci, jud. Tulcea” - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
50 13-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2023; - -   - -
49 12-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
48 06-07-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” - -   - -
47 26-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” - -   - -
46 26-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea documentației tehnico – economice – faza Studiu de fezabilitate - și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul: „PISTĂ PENTRU BICICLETE- ZONA DE PICNIC ŞI AGREMENT CRUCELE”; - -   - -
45 26-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: „Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în localitatea Greci, comuna Greci, județul Tulcea”; - -   - -
44 15-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de ACHIZIȚII PUBLICE cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea (activitatea de achiziții publice), aprobat prin aprobat prin HCL nr. 16/23.02.2021; - -   - -
43 15-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin Filiala Județeană Tulcea a Asociației Comunei din România, aprobat prin HCL nr. 15/07.04.2020; - -   - -
42 15-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordarea mandatului special d-lui Mocanu Nicolaie- Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifului pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării; - -   - -
41 15-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acceptarea donației d-lui Simion Marcel și a d-nei Simion Tudorița Loredana, constând într-un imobil teren extravilan în suprafață de 310 mp, în vederea amenajării unei piste de decelerare la intersecţia D.N. 22D cu D.C. 51; - -   - -
40 15-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE CASE DE VACANȚĂ CU INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN - COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA” ; - -   - -
39 14-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării V a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
38 13-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea implementării proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GRECI, JUDEȚ TULCEA, CU UTILAJ MOBIL DE STINS INCENDII”. - -   - -
37 13-06-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Memoriului justificativ şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GRECI, JUDEȚ TULCEA, CU UTILAJ MOBIL DE STINS INCENDII”; - -   - -
36 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind sărbătorirea ZILEI COMUNEI GRECI, a ZILEI GRECENILOR DE PRETUTINDENI- Festivalului de muzică „FOLK ŢESTOS”, respectiv a Maratonului – GRANITUL GRECI în anul 2023; - -   - -
35 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea P.U.Z. „CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO, SERVICE AUTO PENTRU REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERE AUTOVEHICOLE, FRESH GRILL, CONSTRUIRE UNITĂŢI DE CAZARE TURIŞTI, PARCARE, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE” a S.C. DREAM TEAM SILVESTER S.R.L. Greci; - -   - -
34 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobare a PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) al com. Greci, jud. Tulcea şi constituirea Centrului Local de Conducere şi Coordonare a Evacuării în caz de conflict armat de la nivelul comunei Greci, judetul Tulcea - -   - -
33 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea încheierii exerciţiului financiar al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. jud. Tulcea la 31.12. 2022 - -   - -
32 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării IV a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
31 16-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situaţiei financiare a com. Greci - jud. Tulcea pe trim. I- 2023; - -   - -
30 03-05-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2023; - -   - -
29 21-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea preluării cu titlu gratuit din domeniul public al statului , respectiv a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Domeniilor Statului, în inventarul domeniului public al U.A.T. com. Greci a imobilului: teren şi construcţii cu destinaţia de sediu al Circumscripţiei Sanitar-Veterinare Greci; - -   - -
28 21-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării organigramei aparatul de specialitate al Primarului comunei Greci , județul Tulcea; - -   - -
27 21-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la faza P.T. ai obiectivului „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, finanţat prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
26 21-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”, a Devizul general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici; - -   - -
25 21-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aderarea și includerea teritoriului comunei Greci la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor şi pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027; - -   - -
24 10-04-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind Acordul înscrierii proiectului „Construire şi dotare grădiniţă cu program prelungit în comuna Greci jud. Tulcea”, în cadrul Programului Național de Investiții „Şcoli sigure şi sănătoase”, aprobarea devizului general estimativ şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie - -   - -
23 16-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază aferente unor funcții publice și personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Greci , județul Tulcea; - -   - -
22 16-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii comunei Greci, judeţul Tulcea- România, cu comuna Castellamonte – ITALIA; - -   - -
21 15-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea dării în administrare a unui bun din inventarul privat de interes local al com. Greci, jud. Tulcea, către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; - -   - -
20 15-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Raportului de activitate al asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022; - -   - -
19 15-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării II a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
18 15-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare la 31.12.2022 a com. Greci , jud. Tulcea; - -   - -
17 01-03-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea cererii de finanţare şi a bugetului investiției „ ASIGURAREA DOTĂRILOR ȘI ECHIPAMENTELOR NECESARE UNUI ÎNVĂȚĂMÂNT MODERN ÎN ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRECI” ; - -   - -
16 09-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023. - -   - -
15 09-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2023; - -   - -
14 09-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării I a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
13 08-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind stabilirea locurilor de amplasare a staţiilor de microbuz în comuna Greci, judeţul Tulcea; - -   - -
12 06-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2022; - -   - -
11 03-02-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea participării comunei Greci în cadrul proiectului: ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014 130963” şi a Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi U.A.T. com. Greci, jud. Tulcea, în vederea implementării proiectului; - -   - -
10 25-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2023; - -   - -
9 20-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2023; - -   - -
8 20-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2023 - -   - -
7 16-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind ajustarea prețului Contractului de achiziție publică de proiectare și execuție lucrări numărul 85/01 din 09.01.2020, conform O.U.G. 64 din 9 mai 2022, aferente obiectivului de investiţii “ EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II”; - -   - -
6 13-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordare a unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifului pentru preluarea deşeurilor municipale reziduale în vederea depozitării - -   - -
5 13-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele UAT com. Greci, pentru anul 2023; - -   - -
4 13-01-2023 GRIGORAŞ DANTE, Consilier; MOCANU NICOLAIE, Primar;... privind aprobarea tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2023; - -   - -
3 13-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2022, pentru investiţii în anul 2023; - -   - -
2 11-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea procedurilor referitoare la închirierea prin atribuire directă a unor terenuri din extravilanul comunei Greci, jud. Tulcea, în vederea desfăşurării activităţii de păşunat; da 2023-01-11   -
1 03-01-2023 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2022 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină