• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
41 17-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR (P.A.A.R.) al com. Greci, jud. Tulcea şi constituirea Centrului Local de Conducere şi Coordonare a Evacuării în caz de conflict armat de la nivelul comunei Greci, judetul Tulcea; - -   - -
40 17-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării rectificării IV a bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Greci pe anul 2024; - -   - -
39 16-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către REȚELE ELECTRICE DOBROGEA, pentru realizare investiție "RACORD ELECTRIC PENTRU LOCUL DE CONSUM PERMANENT – MAGAZIA CENTRALA P E”, aparținând S.C. PICOLLO ANGELO SRL; - -   - -
38 16-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către REȚELE ELECTRICE DOBROGEA, pentru realizare investiție “ AMPLASARE PUNCT DE CONEXIUNE ÎN ANVELOPA DE BETON ȘI RACORDAREA LA LINIA ELECTRICĂ 20 KV 9906 A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT-MAGAZIA CENTRALA P E”,, aparținând S.C. PICOLLO ANGELO SRL - -   - -
37 15-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea documentației, a cheltuielilor, precum și a indicatorilor tehnico-economici asociați proiectului ,, Centrală electrică fotovoltaică pentru autoconsum”, al Societății Comerciale de interes public local „EDILITAR GRECI”, Societate cu Raspundere Limitată, cu asociat unic comuna Greci, prin Consiliul Local al comunei Greci; - -   - -
36 15-07-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea dării în administrare a unui teren extravilan din inventarul domeniului public al comunei Greci, către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru realizarea unei investiții de interes public local: montarea de panouri fotovoltaice, pentru acoperirea unei părți a consumului de energie electrică pentru stația de epurare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare al com. Greci; - -   - -
35 15-07-2024 BĂDĂLAN CONSTANTIN, Consilier; MOCANU NICOLAIE, Primar;... privind aprobarea dezmembrării în două loturi a unui teren intravilan din inventarul domeniului public al comunei Greci, pentru realizarea unor investiții de interes local; - -   - -
34 26-06-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea proiectului etapizat cu titlul “Extindere, reabilitare, modernizare și dotări Școala Gimnazială Greci- Corp A”, în vederea finanțării etapei II a acestuia în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027 și a cheltuielilor legate de proiect, în scopul finalizării integrale; - -   - -
33 27-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; - -   - -
32 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea iniţierii întocmirii documentaţiei de concesionare prin licitaţie publică a unui teren intravilan pentru amplasarea unei stații mobile de distribuție carburanți și a unei instalații monobloc tip skid cu gaz petrolier lichefiat - -   - -
31 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea transmiterii unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către REȚELE ELECTRICE DOBROGEA, pentru realizare investiție " ÎMBUNĂTAȚIREA CALITĂȚII SERVICIULUI ȘI CENTRALIZARE MĂSURĂ PENTRU CLIENȚII RACORDAȚI PTA-363 GRECI L 9906”; - -   - -
30 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea reorganizării Serviciului voluntar pentru situații de urgență (S.V.S.U) al comunei Greci, județul Tulcea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia; - -   - -
29 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării aprobarea încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2023 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; - -   - -
28 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării documentației tehnico – economice – faza Studiu de Fezabilitate, a devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie: „Construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în localitatea Greci, comuna Greci, județul Tulcea”; - -   - -
27 21-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării documentației tehnico – economice – faza Proiect Tehnic - a devizului general și a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul “PISTA PENTRU BICICLETE-ZONA DE PICNIC ȘI AGREMENT CRUCELE”, propus pentru finanțare prin P.N.R.R./2022/C 10 Componenta 10 – Fondul local; - -   - -
26 21-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării dezmembrării în șapte loturi a unui teren intravilan din inventarul domeniului public al comunei Greci, pentru realizarea unor investiții de interes local; - -   - -
25 21-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea atestării inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; - -   - -
24 22-05-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării rectificării III a bugetului local de venituri și cheltuieli al com. Greci pe anul 2024; - -   - -
23 23-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea ajustării de preț aferentă Contractului de proiectare și execuție lucrări numărul 85/01 din 09.01.2020 al obiectivului de investiție: “EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II” – PNDR 2014-2020, Program FEADR – Sub-măsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică; - -   - -
22 23-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aporobarea actualizării devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SISTEM RUTIER ÎN COMUNA GRECI - FAZA I”; - -   - -
21 15-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al com. Greci, jud. Tulcea, pentru anul 2023; - -   - -
20 12-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea actualizării denumirii străzilor cu componența nominală a proprietarilor de locuințe din com.Greci, jud. Tulcea; - -   - -
19 11-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării rectificării II a bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2024; - -   - -
18 10-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării Raportului activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2023; - -   - -
17 10-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării Studiului de Fezabilitate, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții: „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI EVACUARE APE UZATE DIN COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA”, propus pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”; - -   - -
16 03-04-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2025, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; da 2024-04-03   -
15 26-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordarea unui mandat special d-lui Mocanu Nicolaie, Primar al com. Greci, jud. Tulcea, să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deşeuri Menajere Tulcea, propunerea de actualizare a tarifelor pentru colectarea, sortarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor municipale - -   - -
14 22-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin PNDR: "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA – FAZA II"; - -   - -
13 14-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea unor terenuri înstrăinate; - -   - -
12 12-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea pe anul 2024; - -   - -
11 12-03-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare a com. Greci, jud. Tulcea la 31.12.2023; - -   - -
10 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; - -   - -
9 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prețului și tarifului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare la nivelul U.A.T. comuna Greci, județul Tulcea, de către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; - -   - -
8 14-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării organigramei şi a statului de personal ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2024; - -   - -
7 05-02-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de Învățământ, parte a bugetului local inițial al com. Greci - jud. Tulcea, pe anul 2024; - -   - -
6 25-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2024 - -   - -
5 25-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2024; - -   - -
4 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2023, pentru investiţii în anul 2024; - -   - -
3 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM ALE COMUNEI GRECI, JUDETUL TULCEA” și a Devizul general actualizat; - -   - -
2 23-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci, precum şi a tarifelor pentru lucrări realizate cu utilajele S.C. EDILITAR GRECI S.R.L., pentru anul 2024; - -   - -
1 16-01-2024 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind însuşirea actualizării tarifului de colectare și transport a deșeurilor municipale prin operatorul ales de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deșeuri Menajere Tulcea, pentru anul 2024 da 2024-01-16   -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină