• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
50 16-09-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; - -   - -
49 26-08-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Greci, conform Ord. MDLPA nr. 25/2021 da 2021-08-26   -
48 24-08-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea prin includerea investiţiei “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea”; da 2021-08-24   -
47 20-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) al obiectivului de investiţie „DESFIINŢARE LOCUINŢĂ C1 ŞI ANEXA C2 ŞI CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, REGIM DE INĂLŢIME PARTER” comuna Greci, judeţul Tulcea, beneficiar S.C. ESTVAL PROPERTY S.R.L. Măcin - -   - -
46 20-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acordării unui trusou pentru nou-născuți, sub formă de bani da 2021-07-20   -
45 20-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării Hotărârii nr. 33/27.05.2021 a Consiliului local al com. Greci, privind neincluderea în inventarul terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, a unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci - -   - -
44 20-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021; - -   - -
43 14-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; - -   - -
42 02-07-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; - -   - -
41 28-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație a școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea ”; da 2021-06-28   -
40 24-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării parțiale a Hotărârii nr.25 /2021 a Consiliului local al com. Greci, privind aprobarea indexării impozitele și taxelor locale pentru anul 2022 și anume punctul 4 din Anexa nr. 3- Regulamentul privind taxa de colectare a deșeurilor; da 2021-06-24   -
39 24-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea iniţierii dezmembrării pe loturi a unui teren extravilan din inventarul terenurilor comunei Greci , județul Tulcea, în vederea punerii în posesie a unei persoane îndreptăţite pentru reconstituirea dreptului de proprietate; da 2021-06-24   -
38 24-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local al com. Greci , jud. Tulcea pe anul 2021 da 2021-06-24   -
37 24-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare la 31.03.2021 a com. Greci , jud. Tulcea da 2021-06-24   -
36 16-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație a școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea ”; - -   - -
35 14-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind interzicerea temporară a circulaţiei tuturor autovehiculelor și vehiculelor cu tracţiune animală pe Str. 1 Decembrie de la intersecţia cu Str. Vişinului până la intersecţia cu Str. Granitului, cu ocazia sărbătorii ZIUA COMUNEI GRECI- ”DUMINICA MARE”; - -   - -
34 02-06-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea unor măsuri pentru gospodărirea com. Greci, jud.Tulcea şi a Regulamentului de colectare a deşeurilor neconforme-inerte şi vegetale da 2021-06-02   -
33 24-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; - -   - -
32 24-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. „EDILITAR GRECI” S.R.L. ; - -   - -
31 24-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. EDILITAR Greci S.R.L. pe anul 2021 - -   - -
30 24-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea reinvestirii Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale de interes public local „EDILITAR GRECI” , Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Greci, prin Consiliul Local al comunei Greci; - -   - -
29 24-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea aprobării încheierii exerciţiului financiar la 31.12.2020 al S.C. „EDILITAR GRECI” și repartizarea profitului net rezultat; - -   - -
28 19-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind modificarea, completarea şi atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al com. Greci, judeţul Tulcea; da 2021-05-24  
27 10-05-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2021 - -   - -
26 13-04-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobare buget local al com. Greci pe anul 2021 da 2021-04-13   -
25 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea dizolvării și lichidării S.C. ECOSALTECH S.A Măcin - -   - -
24 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea indicatorilor de performanţă, a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Greci, judeţul Tulcea; da 2021-03-23 PROIECT SUPUS DEZBATERII PÂNĂ LA DATA DE 23.04.2021 -
23 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea valorii de investiție şi solicitare scrisoare de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, pentru proiectul “PĂSTRAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN COMUNA GRECI”; da 2021-03-23   -
22 23-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind propunerea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, ţinând cont de rata inflației pentru anul anterior; da 2021-03-23 PROIECT SUPUS DEZBATERII PÂNĂ LA 23.04.2021
21 22-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea da 2021-03-22   -
20 19-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea defalcării cap. Drumuri din inventarul public al com. Greci în străzi com. Greci; - -   - -
19 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea majorării cuantumului ajutorului de urgenţă acordat de Primarul com. Greci; - -   - -
18 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciilor de iluminat public a comunei Greci; - -   - -
17 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public a sistemului de iluminat public al comunei Greci; - -   - -
16 18-03-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea situației financiare la 31.12.2020 a com. Greci , jud. Tulcea - -   - -
15 17-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind privind propunerea însuşirii şi aprobării încheierii Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de ACHIZIŢII PUBLICE cu Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Tulcea - -   - -
14 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) al obiectivului de investiţie „Înfiinţare plantaţie alun cu spaţii de depozitare şi procesare” comuna Greci, judeţul Tulcea, beneficiar S.C. BLISSFUL ORCHARD S.R.L - -   - -
13 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; Privind actualizarea inventarului terenurilor din domeniul privat al comunei Greci , județul Tulcea, prin excluderea/modificarea unor terenuri care nu aparţin Unității Administrativ Teritoriale comuna Greci; - -   - -
12 16-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea tarifelor de racordare la sistemul de alimentare cu apă şi la reţeaua de canalizare a comunei Greci propuse spre aprobare de S.C. EDILITAR GRECI S.R.L.; - -   - -
11 15-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea actualizării listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, prin defalcarea poz. 56 - Drumuri publice; - -   - -
10 12-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea repartizării excedentului bugetului local şi din venituri proprii la data de 31.12.2020, pentru investiţii în anul 2021; - -   - -
9 12-02-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea revocării unor taxe speciale stabilite prin Anexa nr. 1, Cap. Taxe speciale, Art. 484, alin.3) din Hotărârea nr. 57/26.11.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind impozitele și taxelor locale pentru anul 2021; - -   - -
8 21-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind înlocuire a unor suprafeţe de teren din contratul de asociere în participaţiune cu S.C. MAVGO ian 2021 - -   - -
7 20-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea facturării la fiecare 2 luni a consumului de apă potabilă şi epurare a apelor uzate de către S.C. EDILITAR GRECI S.R.L. - -   - -
6 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru suplimentarea unui post a activităţii din domeniul administrativ pentru activitatea de resurse umane a Primăriei com. Greci - -   - -
5 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării acordului cu A.Co.R. Filiala Tulcea pentru exercitarea activităţii de cadastru şi agricultură la nivelul com. Greci în 2021 - -   - -
4 19-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului com. Greci pe anul 2021; - -   - -
3 11-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pentru persoanele beneficiare ale venitului minim garantat și pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității pe anul 2021 - -   - -
2 05-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea validării rectificării bugetului local al com. Greci, pe anul 2020 prin Dispoziţia nr. 233/22.12.2020 a Primarului com. Greci; - -   - -
1 04-01-2021 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2020 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină