• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Greci

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
64 15-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN SA pentru proiectul finanțat prin Măsura 7.2 al comunei Greci "MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA". - -   - -
63 11-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Planului de salubrizare al com. Greci, jud. Tulcea pe anul 2021; - -   - -
62 10-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de interes public local „GRECI EDIL CONSTRUCT” , Societate cu Răspundere Limitată, cu asociat unic comuna Greci, prin Consiliul Local al comunei Greci; - -   - -
61 10-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind schimbare sediu social S.C. EDILITAR GRECI S.R.L. - -   - -
60 09-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind rectificare buget local da 2020-12-09   -
59 08-12-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind prelungirea scrisorii de garanţie bancară pentru MODERNIZARE STRĂZI COM: GRECI - -   - -
58 20-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea acordării burselor pentru elevii Şcolii Gimnaziale Greci, jud. Tulcea în anul şcolar 2020 – 2021; - -   - -
57 19-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind acordarea unor faciIităţi de platà a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri pe anul 2020; - -   - -
56 18-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind avizarea funcţionării rețelei școlare de la nivelul com. Greci în anul şcolar 2021 – 2022 da 2020-11-18   -
55 13-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Greci în Consiliul de Administraţie și în Comisia de Evaluare a Asigurării Calităţii (C.E.A.C.) ale Școlii Gimnaziale a com. Greci, jud. Tulcea, pentru anul şcolar 2020 - 2021; - -   - -
54 12-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind desemnarea reprezentantului legal pentru investițiile finanţate la nivelul U.A.T. comuna Greci prin P.N.D.R, în relaţia cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.); da 2020-11-12   -
53 12-11-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobarea Proiectului: „Creșterea capacității de protecție sanitară împotriva crizei cauzate de COVID-19” (Cod COR 132448) la nivelul com. Greci , jud. Tulcea; da 2020-11-12   -
52 27-10-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 da 2020-10-27  
51 27-10-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind aprobare a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului Local al comunei Greci, mandat 2020-2024; da 2020-10-27   -
50 27-10-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind alegerea Viceprimarului comunei Greci ,judeţul Tulcea mandat 2020-2024 da 2020-10-27   -
49 27-10-2020 MOCANU NICOLAIE, Primar; privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al com. Greci- jud. Tulcea mandat 2020-2024; da 2020-10-27   -
48 22-10-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistematice în domeniul e-educație a școlii Gimnaziale Greci, județul Tulcea ”; - -   - -
47 11-09-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea Planului propriu de acţiune pe perioada sezonului rece 2020-2021, la nivelul com. Greci, jud. Tulcea; - -   - -
46 11-09-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2543/17.08.2020, efectuat de evaluatorul autorizat ANEVAR: Despina Camelia Iuliana, reprezentant al S.C. PRESTIM IMPEX S.R.L, pentru imobilul din inventarul domeniului privat al comunei, teren intravilan situat pe Str. 1 Decembrie nr. 23, teren de sub construcţiile şi aferent acestora, construcţii adjudecate S.C. VALS & CO ANGELO S.R.L., aprobarea vânzării directe a imobilului, precum şi împuternicirea Primarului com. Greci cu efectuarea vânzării - -   - -
45 11-09-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli al com. Greci - jud. Tulcea şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020 - -   - -
44 11-09-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea înregistrării U.A.T. com. Greci, jud. Tulcea, în SISTEMUL NAŢIONAL ELECTRONIC DE PLATĂ (SNEP) online a taxelor şi impozitelor locale utilizând cardul bancar - -   - -
43 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind propunerea conferirii titlului de Cetățean de onoare al Comunei Greci d-lui __________________________________________________; - -   - -
42 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind revocarea Hotărârii nr. 26/17.06.2020 a Consiliului local al com. Greci, privind includerea în inventarul domeniului public al com. Greci a unor drumuri extravilane da 2020-08-21   -
41 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia: “Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Greci, județul Tulcea da 2020-08-21   -
40 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind completarea Consiliului local al comunei Greci ,judetul Tulcea şi al Comisiilor pe domenii de specialitate - -   - -
39 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind validarea mandatului de consilier al d-lui CHIRVĂSUŢĂ GEORGE - -   - -
38 21-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui MATETOVICI MIRCEA da 2020-08-21   -
37 11-08-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind acceptarea transmiterii fără plată a unui mijloc de transport marca IVECO model MASSIF, disponibilizat de Garda de coastă Constanţa; - -   - -
36 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind aprobarea iniţierii întocmirii procedurilor de vânzare directă, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019, a terenului aferent construcţiilor adjudecate S.C. VALS & CO ANGELO S.R.L. de către Cabinetul de insolvenţă IANOŞI MARIANA; - -   - -
35 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind transmiterea unui teren din domeniul public al comunei Greci, în folosinţă gratuită, către E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., pentru realizare RACORDARE LA REȚEAUA ELECTRICĂ PLANTAŢIE ALUNI CU SPAŢII DE DEPOZITARE, PROCESARE ŞI MAGAZIN, ÎN EXTRAVILAN COMUNA GRECI, JUDEŢ TULCEA- S.C. BLISSFUL ORCHARD SRL - -   - -
34 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind propunerea aprobării modificării şi completării Hotărârii nr. 51/30.07.2018 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea acţiunilor și activităţilor Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes public general al comunei Greci (activitatea de protecţia mediului); - -   - -
33 23-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind propunerea aprobării modificării şi completării Hotărârii nr. 15/07.04.2020 a Cons. Local Greci a Acordului de cooperare cu A.Co.R. Filiala Tulcea privind organizarea si exercitarea activităţii de Cadastru și Agricultură prin Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România Tulcea; - -   - -
32 07-07-2020 MOCANU NICOLAIE, Viceprimar cu atribuţii de... privind actualizarea listei cuprinzând Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Greci, judeţul Tulcea, la capitolul Drumuri publice - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină